Dotazy k objednávkám: +420 220 399 209 / úterý až pátek: 10 až 12, 13 až 18
OSOBNÍ ODBĚR: V budově NTM (Kostelní 42, Praha 7) / V RÁMCI OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA. VIZ https://ntm.cz / V ČASE 10 až 12, 13 až 18

Přemysl Koblic. Jednadevadesátník s fotoaparátem na Sočské frontě

Číslo zboží: 70000503
990,00 Kč
Skladem

Zdeněk Vácha, Martin Ulrich, Jaromír Patočka, Jiří Janeček; 2023Hlídat


Porovnat (0)

Informace produktu Přemysl Koblic. Jednadevadesátník s fotoaparátem na Sočské frontě

Zdeněk Vácha, Martin Ulrich, Jaromír Patočka, Jiří Janeček; 2023

Edice deníků a korespondence z let 1914-1918

Národní technické muzeum 2023, rozměr 258 x 315 mm, 327 s., bar. ISBN 978-80-7037-400-9

Přemysl Koblic je výjimečným zjevem v dějinách české fotografie - fotograf, který byl vynikajícím technikem a zároveň citlivým a výtvarně nadaným tvůrcem. Byl svérázný člověk s různými zájmy a zálibami. Vybočoval nejen svým zjevem, ale především svými postoji a názory, a ne zcela skrývanou homosexuální orientací. Byl také proslulý samorostlým humorem. Svérázná osobnost nevšedního a neobyčejně pohotového pozorovatele se často odrážela v netradičním způsobu snímání i používání fotografické techniky.
Po monografii Přemysl Koblic: fotograf, chemik (Praha 2014), která se věnovala Koblicově životu a tvorbě od mládí až do jeho smrti, se tato publikace se zabývá pouze jedním časovým výsekem jeho života – činností za I. světové války, tedy dobou, která mu plně nabídla možnost zjistit, jak tvořit „extrémní“ fotografie. A to ať šlo o extrémní přírodní podmínky pro fotografování či vyvolávání, o na koleně vytvářenou fotografickou chemii či o následné uchovávání jak negativního, tak i pozitivního fotografického materiálu. Pomocí doprovodných studií a edice válečných deníků a korespondence představuje předkládaná publikace Přemysla Koblice jako vysokoškolského studenta na nucené dovolené a daleko od spolužáků, vojáka c. a k. pěšího pluku č. 91, válečného fotografa (na frontě či poblíž ní) se vším, co toto řemeslo či umění v podmínkách Julských Alp mohlo znamenat, Sokola daleko od přátel a v neposlední řadě také jako syna a bratra odloučeného od své rodiny. Zapomenuta nesmí být ani jeho praktická znalost šifrování, neboť ta ho prováděla od školních let přes I. světovou válku až do sklonku jeho života.
Publikace, obsahující údaje ke Koblicově životě, díle a činnosti během I. světové války, je doplněna obrazovou přílohou, slovníčkem vojenské terminologie a schématem struktury pěšího pluku pozemních sil rakousko-uherské branné moci, rejstříky jmenným, institucionálním a místním a rovněž i tabulkou umožňující de/šifrovat Koblicovu šifru.


Přemysl Koblic is an exceptional phenomenon in the history of Czech photography. As a distinctive person with various interests and hobbies, he was an excellent technician and, at the same time, a sensitive and artistically gifted creator. He stood out not only by his appearance, but primarily by his attitudes and opinions, and his not entirely hidden homosexual orientation. He was also famous for his earthy humour. The peculiar personality of an uncommon and very prompt observer was often reflected in his unconventional way of taking photographs and using photographic apparatuses.
After the monograph Přemysl Koblic: a photographer and chemist (Prague 2014), which dealt with Koblic's life and work from his youth until his death, this publication deals with only one period of his life - his activities during World War I. This was a time that offered him a great opportunity to discover the way of creating "extreme" photographs, be it extreme natural conditions for taking or developing photographs, the do-it-yourself method of preparing photographic chemistry, or subsequent preservation of both negative and positive photographic material. His war diaries, correspondence and accompanying studies presented in this publication illustrate Přemysl Koblic as a university student on forced leave and far from his classmates, a soldier of the imperial-royal infantry regiment No. 91, a war photographer (at or near the front line) with all that this craft or art could mean in the conditions of the Julian Alps for a member of the Sokol sport movement far from his friends and, last but not least, as a son and brother separated from his family. Nor must his practical knowledge of encryption be forgotten, for it accompanied him from his schooldays through World War I to the end of his life.
Containing information on Koblic's life, work and activities during World War I, the publication is accompanied by a pictorial appendix, a glossary of military terminology and a diagram showing the structure of the infantry regiment within the Austro-Hungarian land forces, indexes by name, institution and place, as well as a table enabling Koblic's cipher to be (de)ciphered.

Položit prodejci otázku k produktu Přemysl Koblic. Jednadevadesátník s fotoaparátem na Sočské frontě

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

* Údaje takto označené jsou povinné a je třeba je vždy vyplnit.

Informace produktu Přemysl Koblic. Jednadevadesátník s fotoaparátem na Sočské frontě

Zdeněk Vácha, Martin Ulrich, Jaromír Patočka, Jiří Janeček; 2023

Edice deníků a korespondence z let 1914-1918

Národní technické muzeum 2023, rozměr 258 x 315 mm, 327 s., bar. ISBN 978-80-7037-400-9

Přemysl Koblic je výjimečným zjevem v dějinách české fotografie - fotograf, který byl vynikajícím technikem a zároveň citlivým a výtvarně nadaným tvůrcem. Byl svérázný člověk s různými zájmy a zálibami. Vybočoval nejen svým zjevem, ale především svými postoji a názory, a ne zcela skrývanou homosexuální orientací. Byl také proslulý samorostlým humorem. Svérázná osobnost nevšedního a neobyčejně pohotového pozorovatele se často odrážela v netradičním způsobu snímání i používání fotografické techniky.
Po monografii Přemysl Koblic: fotograf, chemik (Praha 2014), která se věnovala Koblicově životu a tvorbě od mládí až do jeho smrti, se tato publikace se zabývá pouze jedním časovým výsekem jeho života – činností za I. světové války, tedy dobou, která mu plně nabídla možnost zjistit, jak tvořit „extrémní“ fotografie. A to ať šlo o extrémní přírodní podmínky pro fotografování či vyvolávání, o na koleně vytvářenou fotografickou chemii či o následné uchovávání jak negativního, tak i pozitivního fotografického materiálu. Pomocí doprovodných studií a edice válečných deníků a korespondence představuje předkládaná publikace Přemysla Koblice jako vysokoškolského studenta na nucené dovolené a daleko od spolužáků, vojáka c. a k. pěšího pluku č. 91, válečného fotografa (na frontě či poblíž ní) se vším, co toto řemeslo či umění v podmínkách Julských Alp mohlo znamenat, Sokola daleko od přátel a v neposlední řadě také jako syna a bratra odloučeného od své rodiny. Zapomenuta nesmí být ani jeho praktická znalost šifrování, neboť ta ho prováděla od školních let přes I. světovou válku až do sklonku jeho života.
Publikace, obsahující údaje ke Koblicově životě, díle a činnosti během I. světové války, je doplněna obrazovou přílohou, slovníčkem vojenské terminologie a schématem struktury pěšího pluku pozemních sil rakousko-uherské branné moci, rejstříky jmenným, institucionálním a místním a rovněž i tabulkou umožňující de/šifrovat Koblicovu šifru.


Přemysl Koblic is an exceptional phenomenon in the history of Czech photography. As a distinctive person with various interests and hobbies, he was an excellent technician and, at the same time, a sensitive and artistically gifted creator. He stood out not only by his appearance, but primarily by his attitudes and opinions, and his not entirely hidden homosexual orientation. He was also famous for his earthy humour. The peculiar personality of an uncommon and very prompt observer was often reflected in his unconventional way of taking photographs and using photographic apparatuses.
After the monograph Přemysl Koblic: a photographer and chemist (Prague 2014), which dealt with Koblic's life and work from his youth until his death, this publication deals with only one period of his life - his activities during World War I. This was a time that offered him a great opportunity to discover the way of creating "extreme" photographs, be it extreme natural conditions for taking or developing photographs, the do-it-yourself method of preparing photographic chemistry, or subsequent preservation of both negative and positive photographic material. His war diaries, correspondence and accompanying studies presented in this publication illustrate Přemysl Koblic as a university student on forced leave and far from his classmates, a soldier of the imperial-royal infantry regiment No. 91, a war photographer (at or near the front line) with all that this craft or art could mean in the conditions of the Julian Alps for a member of the Sokol sport movement far from his friends and, last but not least, as a son and brother separated from his family. Nor must his practical knowledge of encryption be forgotten, for it accompanied him from his schooldays through World War I to the end of his life.
Containing information on Koblic's life, work and activities during World War I, the publication is accompanied by a pictorial appendix, a glossary of military terminology and a diagram showing the structure of the infantry regiment within the Austro-Hungarian land forces, indexes by name, institution and place, as well as a table enabling Koblic's cipher to be (de)ciphered.

Položit prodejci otázku k produktu Přemysl Koblic. Jednadevadesátník s fotoaparátem na Sočské frontě

Ke vzkazu bude připojen název zboží a odkaz na detail zboží

Navštívené produkty