Dotazy k objednávkám: +420 220 399 209 / úterý až pátek: 10 až 12, 13 až 18
OSOBNÍ ODBĚR: V budově NTM (Kostelní 42, Praha 7) / V RÁMCI OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA. VIZ https://ntm.cz / V ČASE 10 až 12, 13 až 18

Obchodní podmínky

Čj. NTM-EO/9499/2020

 

  1. Úvodní ustanovení
  2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  3. Dodací podmínky
  4. Způsob úhrady
  5. Dodání zboží
  6. Reklamace a odstoupení od smlouvy
  7. Ochrana osobních údajů
  8. Závěrečná ustanovení
 
1. Úvodní ustanovení
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
 
Obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodejcem a kupujícím-zákazníkem internetového obchodu prodejce, kdy spolu prodejce a kupující uzavírají kupní smlouvu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese eshop.ntm.cz. (dále jen „internetový obchod“).
 
Prodejcem zboží internetového obchodu se rozumí:
 
Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78 Praha 7
Česká republika
IČ: 00023299
DIČ: CZ00023299
 

Telefon – prodejna: +420 220 399 209 v rámci aktuální otvírací doby muzea: www.ntm.cz

E-MAIL: eshop@ntm.cz

 

Kupujícím se rozumí každá osoba (návštěvník internetového obchodu), která prostřednictvím systému internetového obchodu odeslala řádnou objednávku na zboží.
 
Zbožím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zejména: publikace, tiskoviny a další zboží.
 
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 
Prodejce není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.

 

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Prodejce zpřístupňuje v internetovém obchodu informace o zboží určeném k prodeji. Prodejce umožňuje kupujícímu zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží.
 
K zakoupení zboží od Národního technického muzea je třeba předchozí registrace kupujícího v internetové aplikaci. Dle obecného nařízení GDPR. Národní technické muzeum garantuje, že osobní data kupujících jsou považována za přísně důvěrná a nebudou nikdy předávána ani převáděna jiné organizaci. Všechny osobní údaje budou užity pouze pro účely rezervace a prodeje zboží.
Všechny ceny v e-shopu prodejce jsou uvedeny bez DPH, které bude připočítáváno dle platné legislativy pro konkrétní druh zboží.
 
Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo v internetovém obchodě prostřednictvím objednávky (objednávkového formuláře). Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy. Doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodejce akceptuje objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu elektronicky. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.
 
Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodejce kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodejce.
 
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodejce splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodejci na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
Všechny objednávky přijaté prodejcem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodejcem. Kupující může zrušit objednávku na e-mail prodejce uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 
V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodejce při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodejce povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodejce informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodejce.

 

       3. Dodací podmínky

Každá zásilka obsahuje daňový doklad, který slouží pro případné reklamace.

3.1 Osobní odběr:
Odběr je možný v budově Národního technického muzea – na hlavní pokladně, Kostelní 42, 170 78, Praha 7.
 
3.2 Dodání Českou poštou za cenu stanovenou platným ceníkem NTM.
 
 
4. Způsob úhrady 
 
 4.1 Platba v hotovosti

Kupující uhradí částku za zboží při osobním odběru na adrese: Kostelní 42, 170 78, Praha 7.

 

4.2 Bankovní převod

Kupující uhradí částku v Kč za zboží na účet NTM a platební údaje kupující obdrží po objednání zboží prostřednictvím e-shopu.

 

4.3 Platba kartou on-line

Kupující uhradí částku za zboží prostřednictvím platební karty. Při výběru tohoto způsobu platby bude kupující přesměrován na platební bránu banky.

Platbu za zboží prostřednictvím internetové aplikace může kupující provést pouze platnou kreditní platební kartou. Zboží je možné uhradit platebními kartami VISA, MasterCard, Diners Club. Aby bylo možné platbu provést, musí mít kupující na příslušné kartě aktivovanou službu „internetová platba“. Při platbě kartou bude kupující vyzván k zadání kontrolního kódu (CVC/CVV), což je třímístný kód uvedený na zadní straně karty na proužku u podpisu.

4.3.1 Platby prostřednictvím internetové aplikace jsou zabezpečeny bankovním systémem Komerční banky. V průběhu bankovní operace nejsou předávány žádné informace o číslech účtů nebo kreditních karet kupujících – tyto informace má k dispozici pouze zprostředkující banka

4.3.2 Cena zboží je stanovena platným ceníkem, který vydalo Národní technické muzeum.

 

5. Dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
Je-li prodejce podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

        Prodejce se zavazuje dodat zboží do dvou týdnů od uhrazení objednávky.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodejce, jsou-li prodejcem vydány.

 

6. Reklamace a odstoupení od smlouvy

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 
Prodejce odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodejce odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodejce nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prodejce má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodejce zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodejci vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

 

Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodejce. Je-li však v potvrzení vydaném prodejcem ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodejce nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodejce povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodejce je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodejcem k provedení opravy.

 

Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Kostelní 42, Praha 7, 170 78, případně elektronicky.

 

Kupující sdělí prodejci, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodejce; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 

Nemá-li zboží smluvené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodejce za vady může upravit reklamační řád prodejce.

 

Prodejce není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodejce prostřednictvím elektronické adresy podatelna@ntm.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodejce na elektronickou adresu kupujícího.

 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodejcem a kupujícím z kupní smlouvy.

 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

Prodejce je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený shora či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího podatelna@ntm.cz

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodejce oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodejce také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodejce kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7. Ochrana osobních údajů

Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodejcem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodejci písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodejce jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat.

 

8. Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách NTM.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad souhlasí.